English flag Italian flag Iranian flag
social skipe icon LinkedIn icon youtube icon

بازارها

map

منطقه هدف گیری نقش مهمی را در گسترش یورکا کالر بازی کرده است و در سایه تخصص و کارشناسی ما در این زمینه نام ما به یک نام شناخته شده جهانی تبدیل شده است.
ما محدوده خود را به بازار های جدید در زمینه چوب توسعه داده ایم .
حضور ما در کشور های خارجی شامل حضور در کشور های اروپایی و ترکیه و استرالیا و نیوزلند و چین واندونزی و مالزی و جنوب آفریقا میباشد

بهره رشد ما در بازار های جدید به ناچا مارا به سوی یک توسعه در دیگر کشور ها سوق می دهد.