English flag Italian flag Iranian flag
social skipe icon LinkedIn icon youtube icon

محصولات / لوازم و اثاث / پایه آب / لایه نهایی

 • OP 450.

  پوشش پایانی مات رنگ شده PU

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  ( 05 < فافیت (65> شفاف

  :تکاتالیز

  کاتالیز 100:50وزن C400

  :ظرفها

  25 lt (1 قسمت )


  12,5 lt (2 قسمت )

  Eureka's solvent-based drum

  خطOP 450 به وسیله ی پوشش پایانی دو جزیی شفاف پالیرتان بنیان ساخته شده است که در درجه های متفاوت شفافیت در دسترس هستند این بخاطر سختی بالای سطحش وقدرت پرکنندگی ارزشمند شده است این به وسیله ی ماشین افشاننده استعمال میشود

  نزدیک
 • OPP 464.

  پوشش مقاوم پایانی مات صاف اکریلیک PU خراشیده

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  ( 10 < فافیت (80> شفاف

  :تکاتالیز

  کاتالیز 100:100وزن CI 60

  :ظرفها

  25 Lt (1 قسمت )


  12,5 Lt (2 قسمت )

  Eureka's solvent-based drum

  این محصول یک پوشش پایانی دو جزیی شفاف مات پالیرتان بنیان است که در درجات متفاوت شفافیت موجود است .استعداد اصلیش سختی سطح است که سطح رنگ شده را بی نهایت در برابر خراش مقاوم میکند OPP 464 به وسیله ی ماشین افشاننده استعمال میشود

  نزدیک
 • LP 791

  پوشش پایانی PU صاف شفاف

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  ( 90 < شفافیت ( شفاف

  :کاتالیز

  کاتالیز 100:70وزن CI 61

  :ظرفها

  25,0 Lt (1 قسمت )


  12,5 Kg / 25,0 Kg (2قسمت )

  Eureka's solvent-based drum

  ااین یک پوشش پایانی دو جزیی شفاف پایه پلی اورتان است که به واسطه یک سطح سخت عالی و قدرت پوشش بالا و یک ظاهر شفاف توصیف می شود.این در برابر خراش بسیار مقاوم است و کاربردش در زمان یک مقاومت مکانیکی مقاوم پیشنهاد می شود.

  نزدیک
 • LPI 805

  پوشش پایانی PU بدون رنگ شفاف

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  ( 90 < شفافیت ( شفاف

  :کاتالیز

  کاتالیز 100:100وزن CI 80

  :ظرفها

  25 Lt (1 قسمت )


  12,5 / 25 Lt (2 قسمت )

  Eureka's solvent-based drum

  پوشش پایانLPI 805 یک جلا دو جزیی شفاف پالیرتان بنیان است که به واسطه درجه بالای شفافیت و سختی سطح توصیف شده است این برای تمیزی که آن را شبیه محصولات اکریلیک میکند ارزشمند شده است.

  نزدیک
 • LPP 463

  پوشش پایانی یمقاوم دربرابر خراش مات صاف اکریلیک pu

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  ( 90 < شفافیت ( شفاف

  نزدیک

  :کاتالیز

  کاتالیز 100:100وزن CI 74

  :ظرفها

  25 Lt (1 قسمت )


  12,5 / 25 Kg (2 قسمت )

  Eureka's solvent-based drum

  این محصول یک پوشش پایانی دو جزیی شفاف پایه پلی اورتان است که به واسطه یک سطح سخت عالی و قدرت پوشش بالا و یک ظاهر شفاف توصیف می شود.این محصول در برابر خراش بسیار مقاوم است و کاربردش در زمانی که یک مقاومت مکانیکی بالا نیاز است پیشنهاد می شود.

  نزدیک
 • OA 460.

  پوشش پایانی اثر واکس نیترات صاف

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  ( 02 < فافیت (65> شفاف

  :کاتالیز

  کاتالیز 100:20وزن CI 25

  :ظرفها

  25,0 Lt (1 قسمت )


  12,5 Lt / 25 Lt (2 قسمت )


  Eureka's solvent-based drum

  این یک رنگ اکریلیک شفاف دو جزیی است که یک اثر واکس روی سطح سخت وظاهری مخملی را همزمان تضمین می کند.

  نزدیک
 • OA 461.

  پوشش پایانی مات صاف اکریلیک

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  ( 05 < فافیت (65> شفاف

  :کاتالیز

  کاتالیز 100:25وزن CI 25

  :ظرفها

  25,0 Lt (1 قسمت )


  12,5 Lt / 25 Lt (2 قسمت )


  Eureka's solvent-based drum

  رو پوش دو جزیی اکریلیک شفاف OA 461 هست که با سیری بالا توصیف میشود .و یک سطح سخت و یک ظاهر مخملی را ضمانت میکند.

  نزدیک
 • OAG 471.

  پوشش مقاوم در برابر خراش پایانی مات صاف اکریلیک PU

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  ( 05 < فافیت (20> شفاف

  :کاتالیز

  کاتالیز 100:20وزن CI 25

  :ظرفها

  25,0 Lt (1 قسمت )


  12,5 Lt / 25 Lt (2 قسمت )


  Eureka's solvent-based drum

  رو پوش OA 471 یک دو جزیی اکریلیک شفاف است که به وسیله پوشش بالا ی یک سطح سخت بامقاومت در برابرخراش سطح و یک ظاهر مخملی را تضمین میکند توصیف می شود.فرمول خاص آن اجازه امتناع از نشانه گذاری که در پوشش پایانی فلز اتفاق می افتد را می دهد.گواهی نامه CATAS که سختی سطح اثبات میکند در دسترس هستند.

  نزدیک
 • OAM 441.

  پوشش پایانی مات صاف اکریلیک تک جزیی

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  ( 10 < فافیت (90> شفاف

  تولید تک جزیی

  :ظرفها

  25 Lt


  Eureka's solvent-based drum

  روپوش تک جزیی اکریلیک شفافکه با خشکی سریع توصیف می شود و سطح سخت پایانی را تضمین میکند.

  نزدیک
 • OP 510.

  پوشش پایانیمات رنگ شده PU

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  ( 10 < فافیت (40> متعدد

  :کاتالیز

  کاتالیز 100:50وزن cl52

  :ظرفها

  25, Kg (1 قسمت )


  12,5 Lt (2 قسمت )


  خطOP 510 به وسیله ی پوشش پایانی رنگ شده پایه پلی اورتان ساخته میشود که بخاطر سیری بالایش توصیف میشود و این یک سطح سخت را تضمین میکند

  نزدیک
 • OPP 580.

  پوشش مقاوم در برابر خراش پایانی مات صاف اکریلیک PU

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  ( 10 < فافیت (80> متعدد

  :کاتالیز

  کاتالیز 100:100وزن CI 60

  :ظرفها

  25 Kg (1 قسمت )


  12,5 Lt / 25 Lt (2 قسمت )

  Eureka's solvent-based drum

  خطOPP 580 به وسیله ی پوشش پایانی دو جزیی شفافپایه پلی اورتان رنگ شده ساخته شده است که بخاطر انتشار عالی و پرکنندگی روی سطوح با سختی پایانی بالا توصیف میشود آنها مقاوم هستند در برابر خراش و کاربردشان در زمانی که مقاومت مکانیکی بالانیاز است پیشنهاد شده است

  نزدیک
 • LP 830.

  پوشش پایانی pu بدون رنگ شفاف

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  ( 90 < شفافیت ( متعدد

  :کاتالیز

  کاتالیز 100:70وزن CI 61

  :ظرفها

  25,0 Kg (1 قسمت )


  12,5 Kg / 25,0 Kg (2 قسمت )

  Eureka's solvent-based drum

  این به وسیله جلای پایه پلی یورتان شفاف رنگ شده ساخته شده است که به واسطه قدرت بالای پرکنندگی و ظاهر شفافش توصیف شده است وکاربردش روی یک سطح سخت تضمین شده است.

  نزدیک
 • GP 600.

  پوشش پایانی اثر منبت puرنگ شده

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  ( 10 < فافیت (40> متعدد

  :کاتالیز

  CAکاتالیز 100:50وزن CI 65

  :ظرفها

  25,0 Kg (1 قسمت )


  12,5 Lt / 25,0 Lt (2 قسمت )


  Eureka's solvent-based drum

  این محصول به وسیله پوشش پایانی دوجزیی پلی یورتان ساخته میشود که با درجه های شفافیت متفاوت و سایز های متفاوت رگه ها قابل دسترسی است . و آنها یک ظاهر منبت کاری شده دارند و به وسیله سیری عالی و یک انتشار کاملی که سطح سخت با یک مقاومت شیمیایی بالا را فراهم میکند.

  نزدیک
 • OA 453.

  پوشش پایانی اثر واکس اکریلیک فلزPU صاف

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  متعدد

  :کاتالیز

  کاتالیز 100:15وزن CI 25

  :ظرفها

  25,0 Kg (1 قسمت )


  12,5 Lt / 25 Lt (2 قسمت )


  Eureka's solvent-based drum

  این ساخته شده با پوشش پایانی دو جزیی اکریلیک که در رنگهای متعدد و در درجه شفافیت متعدد قابل دسترس است. آنها یک درجه ظهور مطبوعی و یک سختی پایانی عالی و قدرت پوشش بالا و خشکی سریع را دارا هستند.

  نزدیک
 • FMA 270

  پوشش پایانی اکریلیک puجوشکاری

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  خاکستری کروم

  :کاتالیز

  کاتالیز 100:15وزن با CI 25

  :ظرفها

  25,0 Kg (1 قسمت )


  12,5 Lt (2 قسمت )

  Eureka's solvent-based drum

  این یک آلمینیوم دو جزیی اکریلیک پوشش پایانی مبتنی برپلی یورتان است .این به وسیله ماشین افشاننده استعمال میشود وبه وسیله یک اثر کروم توصیف می شود.

  نزدیک
 • PP 14..

  پوشش پایانی حلال بنیان برنزی

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  طلایی /نقره ای /مسی/

  تولید تک جزیی

  :ظرفها

  25 Kg


  Eureka's solvent-based drum

  این به وسیله پوشش پایانی تک جزیی حلال بنیان ساخته می شود که در رنگها طلایی مسی و نقر ه ای در دسترس است.آنها به خاطر اثربرنزه خود توصیف می شوند که یک ظاهر قدیمی را روی سطح ایجاد می کند.رنگ های برنزی با صمغ فرمول بندی می شوند که خشکی سریعشان را باعث می شود.

  نزدیک
 • MET

  رنگ کروم تک جزیی

 • :کاربرد

  وسیله تلمبه و افشاننده ماشینی

  :رنگ های در دسترس

  طلایی نقره ای مسی صدفی قهوه ای

  تولید تک جزیی

  :ظرفها

  25 Lt


  Eureka's solvent-based drum

  رنگ کروم یک جزیی گسترش یافته است تا با KR 100 استفاده شود و یک اثر سه بعدی خلق کند ولی این محصول می تواند به واسطه خودش استفاده شود .این به سرعت خشک میشود و بهترین اثر ظاهری را وقتی که محصول روی سطح رنگ شده بدون منفذ استفاده شود آشکار میکند.

  For more informations about the complete process Click here

  نزدیک